Έργο

Υπόβαθρο

Η αειφορία στη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργίας θεωρείται ως θέμα των μεγάλων παραγωγών, καθώς πολλά brands εκφράζουν την ανησυχία τους για την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και υιοθετούν φιλική προς το περιβάλλον επικοινωνιακή προσέγγιση. Η αγορά των «πράσινων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων» βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης, αντανακλώντας τη μεγάλη αλλαγή στη συμπεριφορά των καταναλωτών παγκοσμίως, που αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης για τον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στην Ευρώπη.

Οι βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας της Ε.Ε. χρειάζονται επειγόντως ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό που μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάπτυξη και την παγκοσμιοποιημένη αγορά και την ανάγκη για βιώσιμο σχεδιασμό και παραγωγή προκειμένου να ανταποκριθεί στην παγκόσμια ζήτηση για βιώσιμα δημιουργικά προϊόντα.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κύριος στόχος του έργου ECO-TEX είναι να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα νέο προφίλ προσόντων και ένα αντίστοιχο πρόγραμμα κατάρτισης με θέμα «Πώς να εφαρμόσετε τεχνικές κυκλικής οικονομίας στην κλωστοϋφαντουργία», προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων , με βάση την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Βασικά στοιχεία του ECO - TEX

 • Πλήρης τίτλος του έργου: Κυκλική οικονομία - Καινοτόμες δεξιότητες στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας
 • Ακρωνύμιο έργου: ECO TEX
 • Διάρκεια έργου: 30 μήνες
 • Σχήμα χρηματοδότησης: ERASMUS+
 • Συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία, Ελλάδα, Ρουμανία, Λεττονία, Πορτογαλία

Στόχοι

Ο γενικός στόχος του προγράμματος ECO TEX είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός καινοτόμου και ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού εργαλείου. Η πλατφόρμα θα επικεντρωθεί στην online εκπαίδευση και θα διευκολύνει τη διάδοση των γνώσεων και την ανταλλαγή εμπειριών. Επιπλέον, θα χρησιμεύσει ως μέσο για όλους τους ενδιαφερόμενους στον τομέα, για να μοιραστούν προβληματισμούς και συμβουλές, καθώς και να προωθήσουν ευκαιρίες απασχόλησης.

Επιμέρους στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν:

 • Βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων μάθησης υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης.
 • Παροχή ενός υψηλής ποιότητας τεχνολογικού εργαλείου επικοινωνίας και πληροφόρησης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ των φορέων παροχής τυπικής εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων, προκειμένου να αυξηθεί η προσέγγιση με την αγορά του προτεινόμενου εκπαιδευτικού εργαλείου.
 • Καθορισμός ενός επαγγελματικού προφίλ για τον "εμπειρογνώμονα αειφορίας".

Αποτελέσματα

 • Ανάπτυξη βαθιάς γνώσης σχετικά με τις ανάγκες απασχόλησης και κατάρτισης για την υλοποίηση της βιώσιμης μεταποίησης στον τομέα των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και πιθανών ήδη υφιστάμενων ευκαιριών μάθησης.
 • Συμμετοχή του εργατικού δυναμικού της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στη διά βίου μάθηση.
 • Δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας κατάρτισης.
 • Βελτίωση και επέκταση των δυνατοτήτων μάθησης υψηλής ποιότητας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της βιομηχανίας κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης.
 • Συμβολή στον εκσυγχρονισμό και τον επαγγελματισμό ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης ενός υψηλής ποιότητας εργαλείου τεχνολογικής επικοινωνίας και πληροφόρησης.
 • Ορισμός ενός επαγγελματικού προφίλ για τον εμπειρογνώμονα αειφορίας (επικεντρωμένος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)
 • Αύξηση της ευαισθητοποίησης για την ανάγκη μιας βιώσιμης στρατηγικής παραγωγής.